Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.music-online.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

Umělecká agentura THOMAS, s.r.o.,

se sídlem Bítovská 1208/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 48040011, DIČ: CZ48040011

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15571

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

kontaktní adresa: Komárkova 1294/10, 148 00 Praha 4

kontaktní telefon: +420 603 442 677

kontaktní e-mail: um.ag.thomas@volny.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;

další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře), případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Osobní údaje zadané při objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží obdobného tomu, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Máte právo na informace o zpracování svých osobních údajů a přístup k nim. Na vaši žádost jsme povinni vám poskytnout kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

jste odvolali souhlas se zpracováním nebo jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

a zároveň neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání.

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

popíráte přesnost svých osobních údajů nebo vznesete námitku proti zpracování (zde omezení trvá po dobu nutnou pro ověření přesnosti údajů nebo zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět);

je zpracování protiprávní a namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. Vaše osobní údaje dále zpracovává:

Česká pošta, s. p., IČ: 47114983;

_____________________;

případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů a v rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, zejména podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává a má k nim přístup, vám sdělíme na základě dotazu.

Vaše osobní údaje nepředáváme do států mimo Evropskou unii, ledaže je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo naplnění dalších výše uvedených účelů zpracování osobních údajů v souladu s pravidly takového předávání stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

SOUBORY COOKIES

Cookies webového rozhraní (textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka) neshromažďují osobní údaje, pouze umožňují správné fungování webového rozhraní.

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od